Організаційні аспекти підготовки фахівців з технічних засобів захисту інформації

Сбітнев А.І., Томашевський О.В.
20.05.2005 | 14:06
Згідно Концепції технічного захисту інформації в Україні, однією з найважливіших задач є підготовка фахівців у напрямі технічного захисту інформації (ТЗІ). Вони потрібні для експеріментально-дослідницької, проектно-конструкторської, проектно-технологічної діяльності в сфері технічних засобів захисту інформації. Важливість підготовки відповідних кадрів, як зазначалося в Указі Президента України від 11 лютого 1998 р. "Про заходи щодо вдосконалення криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних та інформаційних системах"[2], обумовлена сьогоднішнім станом в державі з проблемою захисту інформації в комп`ютерних і телекомунікаційних мережах. Інформаційний простір України, як й інших країн СНД, практично безроздільно заполонили закордонні інформаційні технології і ніхто не може гарантувати відсутність в них небажаних "закладок". В сучасних інтегральних схемах практично неможливо розгадати призначення того чи іншого блоку, те ж саме, з точки зору Довгаля С.І. та Литвинова Б.Ю., можна віднести до програмних засобів. Для створення передумов вирішення проблеми забезпечення інформаційної безпеки України, перш за все, на наш погляд, потрібно вирішувати питання підготовки фахівців з інформаійної безпеки, а конкретно - з ТЗІ. Невідкладність вирішення саме цьго питання обумовлена необхідністю будувати системи забезпечення інформаційної безпеки на вітчизняних технічних засобах.

Розглянемо, як здійснюється сьогодні підготовка фахівців з ТЗІ в освітній галузі України та в країні з найбільш близькою системою освіти - Росії.

У переліку напрямів та спеціальностей, за якими готуються фахівці у вищих навчальних закладах України, передбачена тільки одна спеціальність для підготовки фахівців з захисту інформації, а саме спеціальність 6.091400 - "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки". Вона віднесена до напряму підготовки 914-"Комп`ютеризовані системи, автоматика і управління". Підготовка фахівців з ТЗІ в Постанові Кабінету Міністрів України від 24 червня 1997 р. "Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" [4] не передбачена. Хоча, слід зауважити, що ВАК України приймає до захисту дисертації за спеціальністю 21.00.07 - "Забезпечення інформаційної безпеки України" - галузі, дослідження якої включають і розробку методів та пристроїв ТЗІ. Це, безумовно створює передумови для розгортання досліджень за науково-методичним забезпеченням робіт із ТЗІ, але цього недостатньо для вирішення задачі впровадження систем захисту інформації з вітчизняними технічними засобами. Потрібні не тільки кандидати і доктори наук, але й фахівці з вищою освітою для роботи в різних напрямках забезпечення інформаційної безпеки нашої держави і, перш за все, в напрямі створення та виробництва вітчизняних засобів ТЗІ.

Розглянемо, як вирішуються питання підготовки фахівців з інформаційної безпеки в Росії. В класифікатор напрямів і спеціальностей вищої професійної освіти, що діє в Росії, включений ряд спеціальностей з підготовки фахівців з інформаційної безпеки, перелік яких наведений нижче.

Спеціальності вищої освіти в Росії дляпідготовки фахівців з інформаційної безпеки
Спеціальність
Кваліфікація
Спеціалізація
013200 - "Криптографія"
математик
-Теоретична криптографія;
-Криптоаналіз.
220600 - "Організація і технологія захисту інформації"
математик-інженер
 • розробка спеціального програмного забезпечення;
 • розробка систем комплексного захисту інформації;
 • управління комплексним захистом інформації;
 • безпека систем банківських розрахунків.
021100 - "Юриспруденція"
юрист
 • комп'ютерне право;
 • правове забезпечення інформаційної безпеки.
201800 - "Система зв'язок і захист інформації"
інженер
 • розробка шифро техніки;
 • апаратнo-програмні комплекси;
 • криптографічний захист інформації.

Додатково до перелічених вище спеціальностей відповідне Учбово-методичне об`єднання розглядає для впровадження у практику такі спеціальності (в дужках наведена спеціалізація):
 • безпека інформаційних технологій (інформаційна зброя, захист інформаційних технологій);
 • програмно-апаратні комплекси захисту інформації (захищені операційні середовища, захист автоматизованих інформаційних систем, технології розробки та верифікації безпечних систем);
 • фізичні й технічні засоби захисту інформації (захист інформації від просочення технічними каналами, системи контролю та підтримки безпеки критичних об`єктів, технічні засоби охорони та охоронної сигналізації).
Ще з 1970 року в вищому учбовому закладі ІКСІ - створеного в рамках Академії ФСБ Росії, почата підготовка фахівців з ряду інженерних спеціальностей. Сьогодні ІКСІ, що випускає фахівців природно-наукового і інженерно-технічного профілів для системи державних органів безпеки Росії. ІКСІ має спеціалізовані ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій. У Академії по профілю ІКСІ є ад'юнктура і докторантура. Багаторічний досвід підготовки математиків-криптографов, хороша методична і матеріальна база, а також потреби замовників дозволили розпочати в ІКСІ з 1992 року підготовку фахівців в області забезпечення безпеки систем обробки інформації. У 1995 році ІКСІ отримав ліцензію на освітню діяльність в області криптографії і захисти інформації.

Таким чином, в Росії, як ми бачимо, приділяється велика увага питанню підготовці фахівців з інформаційної безпеки.

Проведений огляд стану справ із зазначеної вище проблеми на Україні і в Росії показав наступне:
 • в Росії здійснюється підготовка за 4 спеціальностями з 12 спеціалізаціями та розглядаються для включення до класіфікатора ще 3 спеціальності з 7 спеціалізаціями;
 • на Україні підготовка проводиться тільки за однією спеціальністю 6.091400 - "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки".
Як ми бачимо, таке порівняння не на користь Україні. Починати, ми вважаємо, потрібно з підготовки фахівців з ТЗІ, що обумовлено першочерговістю створення вітчизняних засобів ТЗІ і, зважаючи на час, потрібний для підготовки таких фахівців, розробку проектів і розгортання виробництва вітчизняних засобів ТЗІ. Безумовно, розгортання підготовки фахівців за новим напрямом це складна і багатопланова задача, вирішення якої потребує часу і коштів, а відповідні кадри потрібні вже сьогодні. Вихід з такого становища ми бачимо у впровадженні спеціалізацій в межах спеціальностей з таких напрямків підготовки фахівців, як електроніка, комп'ютеризовані системи, автоматика і управління. Спеціалізації з підготовки фахівців по засобам ТЗІ можна запропонувати провідним технічним університетам країни, таким як, Київський політехнічний інститут, Львівська політехніка. В Південно-східному регіоні України проблему можна вирішувати за допомогою Запорізького державного технічного університету, впровадивши спеціалізацію "Мікроелектроні засоби захисту інформації в комп`ютерних і телекомунікаційних мережах" на спеціальності "Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади", яку далі трансформувати в спеціальність "Фізичні і технічні засоби захисту інформації".

Достатній професійний рівень випускників з спеціалізацією по засобам ТЗІ забезпечить викладання наступних дисциплін:
 • організаційно-правове забезпечення інформаційної безпеки;

 • основи інформаційної безпеки комп`ютерних і телекомунікаційних систем;
 • основи дискретної математики і криптографії;
 • програмно-апаратні засоби забезпечення інформаційної безпеки (включаючи мікроелектронні засоби).
Впровадження таких спеціалізацій буде початком вирішення проблеми підготовки фахівців з ТЗІ. Але потрібна підтримка з боку Комітету інформаційної безпеки, Міносвіти України та інших зацікавлених організацій для вирішення ряду питань, наприклад, забезпечення навчального процесу спеціальним обладнанням, підготовки викладацького складу і, основне, потрібно державне замовлення на підготовку фахівців з ТЗІ.

Ще одним кроком в організації підготовки відповідних працівників, який теж треба зробити сьогодні, є включення в Перелік напрямів та спеціальностей підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України напряму підготовки "інформаційна безпека" , до якого можуть входити такі спеціальності:
 • організація і технологія захисту інформації;
 • криптографія;
 • фізичні й технічні засоби захисту інформації;
 • програмно-апаратні засоби захисту інформації;
 • юриспруденція (із спеціалізацією "правове забезпечення інформаційної безпеки").
Організація таких спеціальностей потребує вирішення багатьох питань, з яких першочерговими ми вважаємо створення учбово-методичного об`єднання за напрямом "інформаційна безпека" і розгортання робіт з підготовки викладацького складу. Особливість даної роботи буде визначаться тим, що фахівці з інформаційної безпеки повинні бути добре обізнані не тільки в галузі технічних засобів захисту інформації, але й у правових аспектах цієї проблеми. Створення спеціальностей з інформаційної безпеки може відбутися тільки за умов співробітництва юридичних і технічних вищих навчальних закладів.

Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що питання підготовки фахівців з ТЗІ слід вирішувати терміново і першим кроком, який можна зробити вже сьогодні, є організація відповідних спеціалізацій при існуючих спеціальностях. Найважливішою задачею також є підготовка умов створення нових спеціальностей з підготовки фахівців з ТЗІ, перш за все, приділивши увагу формуванню викладацького складу та спеціалістів, що зможуть підготувати методичне запезпечення, підручники тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 1. Концепція технічного захисту інформації в Україні. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. N 1126 // Урядовий кур`ер, 1997, 12 листопаду.
 2. Указ Президента України № 110/98 від 11 лютого 1998 р. "Про заходи щодо вдосконалення криптографічного захисту інформації в телекомунікаційних та інформаційних системах".
 3. Довгаль С.И„ Литвинов Б.Ю., Сбитнев А.И. Локальные сети и компьютерные вирусы // В кн.: Персональные ЭВМ. Киев, 1993. С. 242-245.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України N 507 від 24 червня 1997 р. "Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями".

ISBN 966-95343-1-3

©Авторський колектив, 1998
© "Інформаційні технології та захист інформації", 1998
©Запорізький юридичний інститут, 1998